Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

controlled
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted bycytatymagiciansassistantpsychodelikpytaniabezodpowiedzilulkaczekoladowanadziejaLaCamisaNegraszyderapoolunoutofloveodnowaliesinthedarkbellthecatthesilenceofthealcoholicthesilenceofthealcoholicsgrialux3charminggirllittlewhiteliesmadadreamoutofloveolvidemelanavieelottibluebellforgettoregretineedrestthesilenceofthealcoholicniezwyyklasweetnothinggCannonballPaintedinredmatuszczakfabuleuxrusalkadmiralBloodEveZoonk11KabaNewLifedancingwithaghostdivimeadowlarksbeliveinmedessinemoilapaixpannaniczyja

August 07 2017

controlled
controlled
3718 d0be 499
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
controlled
controlled
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
controlled

July 08 2017

controlled
2102 45a9 499
Reposted fromrol rol viaavooid avooid
controlled
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaavooid avooid
controlled
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
controlled
Wciąż myśląc, że gdziekolwiek indziej będzie lepiej niż tu i teraz. 

June 28 2017

controlled
Jestem leniem z ciągłym uczuciem snu, wesołą muzyką tłamszę sumienie, smutna i piękna rozrywa mnie na pół.
— Arab
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vialovesweets lovesweets
controlled
6672 2b13 499
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
controlled
Reposted frommikaneko mikaneko vialovesweets lovesweets
controlled
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid vialovesweets lovesweets
controlled
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialovesweets lovesweets
controlled
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialovesweets lovesweets
controlled
9467 e8ed
Reposted fromGIFer GIFer vialovesweets lovesweets
controlled
8435 4627 499
Reposted fromtgs tgs viaskrzacik skrzacik
7303 1038 499

papertownsy:

After all this time?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl