Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

controlled

November 03 2017

controlled
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
controlled
3410 db51 499
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
controlled
5068 e5b9 499
Reposted fromnoone97 noone97 viaoutoflove outoflove
controlled
Nie ma czegoś takiego jak źli ludzie. Po prostu wszyscy czasami robimy złe rzeczy.
Reposted frommy-world-my-space my-world-my-space viaavooid avooid
controlled
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viaDangerousHope DangerousHope
controlled

To dziwne cierpienie (...) umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz. ”

— Alessandro Baricco "Jedwab"

October 31 2017

controlled
9209 117c 499

August 20 2017

controlled
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted bycytatymagiciansassistantpsychodelikpytaniabezodpowiedzilulkaczekoladowanadziejaLaCamisaNegraszyderapoolunoutofloveodnowaliesinthedarkstrangerthankindnessthesilenceofthealcoholicthesilenceofthealcoholicsgrialux3charminggirllittlewhiteliesmadadreamoutofloveolvidemelanavieelottibluebellforgettoregretineedrestthesilenceofthealcoholicniezwyyklasweetnothinggCannonballPaintedinredmatuszczakfabuleuxrusalkadmiralBloodEveZoonk11KabaNewLifedancingwithaghostdivimeadowlarksbeliveinmedessinemoilapaixpannaniczyja

August 07 2017

controlled
controlled
3718 d0be 499
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
controlled
controlled
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
controlled
controlled
controlled
3718 d0be 499
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
controlled
controlled
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl