Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

controlled
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted bycytatymagiciansassistantpsychodelikpytaniabezodpowiedzilulkaczekoladowanadziejaLaCamisaNegraszyderapoolunoutofloveodnowaliesinthedarkbellthecatthesilenceofthealcoholicthesilenceofthealcoholicsgrialux3charminggirllittlewhiteliesmadadreamoutofloveolvidemelanavieelottibluebellforgettoregretineedrestthesilenceofthealcoholicniezwyyklasweetnothinggCannonballPaintedinredmatuszczakfabuleuxrusalkadmiralBloodEveZoonk11KabaNewLifedancingwithaghostdivimeadowlarksbeliveinmedessinemoilapaixpannaniczyja

August 07 2017

controlled
controlled
3718 d0be 499
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
controlled
controlled
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
controlled

August 20 2017

controlled
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted bycytatymagiciansassistantpsychodelikpytaniabezodpowiedzilulkaczekoladowanadziejaLaCamisaNegraszyderapoolunoutofloveodnowaliesinthedarkbellthecatthesilenceofthealcoholicthesilenceofthealcoholicsgrialux3charminggirllittlewhiteliesmadadreamoutofloveolvidemelanavieelottibluebellforgettoregretineedrestthesilenceofthealcoholicniezwyyklasweetnothinggCannonballPaintedinredmatuszczakfabuleuxrusalkadmiralBloodEveZoonk11KabaNewLifedancingwithaghostdivimeadowlarksbeliveinmedessinemoilapaixpannaniczyja

August 07 2017

controlled
controlled
3718 d0be 499
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
controlled
controlled
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll

August 20 2017

controlled
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted bycytatymagiciansassistantpsychodelikpytaniabezodpowiedzilulkaczekoladowanadziejaLaCamisaNegraszyderapoolunoutofloveodnowaliesinthedarkbellthecatthesilenceofthealcoholicthesilenceofthealcoholicsgrialux3charminggirllittlewhiteliesmadadreamoutofloveolvidemelanavieelottibluebellforgettoregretineedrestthesilenceofthealcoholicniezwyyklasweetnothinggCannonballPaintedinredmatuszczakfabuleuxrusalkadmiralBloodEveZoonk11KabaNewLifedancingwithaghostdivimeadowlarksbeliveinmedessinemoilapaixpannaniczyja

August 07 2017

controlled
controlled
3718 d0be 499
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
controlled
controlled
3718 d0be 499
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl